Počet položek: 0 0,00 EUR

Definícia erektilnej dysfunkcie

Definícia pojmu erektilná dysfunkcia
Definícia a rozšírenie

Erektilná dysfunkcia je definovaná ako neschopnosť udržať erekciu penisu v dostatočnej tuhosti a po dostatočnú dobu nutnú pre kvalitný pohlavný styk. Podľa epidemiologických dát je erektilná dysfunkcia pomerne častým javom. Medzi mužmi nad 50 rokov sa vyskytuje u viac ako polovice populácie, ale nie je vzácna aj u mladších mužov. Ukazuje sa, že problémy s erekciou mala aspoň dočasne počas života väčšina mužov. Medzi známe rizikové faktory patria: fajčenie, ateroskleróza, cukrovka, operácia v panvici. Pomerne často sa tiež vyskytuje erektilná dysfunkcia pri liečbe hypertenzie. Tá je v Českej republike veľmi rozšírená. Podobne aj niektoré ďalšie lieky môžu mať vplyv na schopnosť erekcie. Problémy s erekciou sa môžu objaviť náhle alebo pozvoľna. Každopádne je nutné vedieť, že náhla strata schopnosti erekcie môže byť príznakom iného, závažného ochorenia.
Diagnostika

Pred liečbou erektilnej dysfunkcie je nutné vedieť, že veľmi často môže byť erektilná dysfunkcia prvým príznakom ďaleko závažnejšieho ochorenia, napríklad ischemickej choroby srdca, cukrovky, cievnej mozgovej príhody, apod. Je preto vhodné pacienta nielen starostlivo vyšetriť pre erektilné dys interné vyšetrenie.

Diagnostické metódy sa počas posledných rokov výrazne zlepšili, najmä použitím ultrazvuku. Diagnostika je v súčasnosti prevažne neinvazívna a ďaleko presnejšia. Jej cieľom je určenie typu erektilnej dysfunkcie.

Základom vyšetrenia je podrobná anamnéza a fyzikálne vyšetrenie. Z fyzikálneho vyšetrenia sa zameriavame na oblasť panvy a vonkajšieho genitálu. Špecifické vyšetrenie pre erektilnú dysfunkciu zahŕňa vyšetrenie penisu v pokoji a pri erekcii vyvolané podaním vazoaktívnej látky injekciou priamo do toporivého telesa. Základom diagnostiky je ultrazvukové vyšetrenie doplnené meraním cievnych prietokov. Ide teda o neinvazívne a nebolestivé vyšetrenie. Ďalšie vyšetrovacie metódy, ako sú röntgenové vyšetrenia s aplikáciou kontrastnej látky do žily alebo priamo do toporivých telies, sa vykonávajú úplne výnimočne. Podobne, len u špecifických prípadov, sa vykonáva vyšetrenie pomocou magnetickej rezonancie as pomocou ďalších zložitejších metód.

Na základe interného vyšetrenia by sme mali vylúčiť, či erektilná dysfunkcia nie je prvou príznakom (varovaním) iného závažného ochorenia. Ak áno, treba ďalej vyšetriť a liečiť základnú chorobu. Liečbu erektilnej dysfunkcie odložiť až po úspešnej liečbe internej choroby. Ako príklad možno uviesť ischemickú chorobu srdca s rizikom infarktu, riziko cievnej mozgovej príhody pri vysokom krvnom tlaku a aterosklerózu, cukrovku a podobne.

Pokiaľ je vylúčená závažná interná choroba, potom je potrebné sa na základe našich vyšetrení rozhodnúť, či stojí za poruchou erekcie organická príčina alebo nie. Najčastejšou príčinou býva porucha krvného zásobenia aterosklerózou prívodných artérií. Z metabolických chýb je veľmi riziková cukrovka. Tá v sebe kombinuje riziko postihnutia artérií aj porúch nervových vlákien. Neurogénna príčina môže súvisieť s neurologickým ochorením alebo byť výsledkom postihnutia periférnych nervov pri operáciách v oblasti panvy. V dnešnej dobe je to zrejme najčastejšie po radikálnej operácii prostaty pre nádor. Cieľom diagnostiky je teda presne určiť príčinu zhoršenia alebo straty erekcie, a týmto smerom zamerať liečbu. Pokiaľ nenájdeme organickú príčinu, napríklad zhoršený krvný prívod aterosklerózou, porucha žilového odtoku a podobne, porucha môže mať príčinu psychogénnu. Tá je v súčasnosti skôr menej častá.
Rozdelenie

Základné rozdelenie erektilnej dysfunkcie je podľa príčiny. Rozdeľujú sa na psychogénnu a organickú. Organická sa ďalej delí na cievne, neurogénne a ďalšie. V dnešnej dobe sa najčastejšie diagnostikuje organická príčina, az tej je to ďalej arteriogénne. Aterosklerózou sú zmenené prívodné artérie, a je nedostatočný prívod krvi na udržanie erekcií. Pribúda tiež pacientov, u ktorých je erektilná dysfunkcia spôsobená po operácii v panvici. Najčastejšou operáciou je v súčasnej dobe radikálna prostatektómia.
Pred dvadsiatimi a viac rokmi sa predpokladalo, že najčastejšia je príčina psychogénna. To sa zmenilo rozvojom diagnostických metód (najmä ultrazvuku) a zavedením nových účinných liekov (ako sildenafil a pod.). Psychogénna príčina býva najčastejšie u mladších pacientov. Orientačnou pomôckou na odlíšenie psychogénnej a organickej príčiny je otázka na nočné erekcie. K tým dochádza nezávisle na erotogénnej stimulácii, a ak ich pacient má, potom je príčina skôr psychogénna a naopak.
Liečba erektilnej dysfunkcie

V súčasnej dobe je efektivita liečby erektilnej dysfunkcie vysoká. Jej základnou podmienkou je čo najpresnejšia diagnostika. Ďalším veľkým pokrokom v liečbe je objav nových liečebných prípravkov s vysokou efektivitou.

Liečba porúch erekcie spôsobenej poruchou cievneho zásobenia. Základom liečby sú lieky, ktoré sú schopné zvýšiť prívod krvi do toporivých telies. Najznámejším liekom je sildenafil (Viagra®) alebo podobné lieky. Ich použitím dôjde k rozšíreniu prívodných artérií ovplyvnením zložitej regulácie krvného zásobenia v toporivých tielesoch. Okrem sildenafilu existujú lieky s podobným mechanizmom účinku – tadalafil (Cialis®), vardenafil (Levitra®) a avanafil (Spedra®).

Jednotlivé preparáty sa líšia rýchlosťou nástupu a dobou trvania účinku – viď tabuľka.
Avanafil Sildenafil Tadalafil Vardenafil
Nástup účinku  15 – 30 minút 60 minút 30 minút 25 – 60 minút
Doba trvania účinku viac ako 6 hodín 4 – 5 hodín až 36 hodín 4 – 5 hodín

Pred použitím týchto preparátov je nutné vylúčiť, aby pacient neužíval takzvané nitráty, teda lieky pri ischemickej chorobe srdca. Pri súbežnom použití hrozia závažné až smrteľné komplikácie. Pred liečbou týmito preparátmi je nevyhnutné podrobné vyšetrenie a konzultácia s lekárom.

Efekt týchto liekov spočíva v tom, že umožní zvýšený krvný prítok do toporivých telies. Nevyhnutnou podmienkou je určitá erotická stimulácia (zrakom, dotykom alebo kombináciou). Samotným použitím tohto preparátu k erekcii nedôjde. Pri nedostatočnom účinku je možné zvýšiť dávku lieku, ale aj po porade s ošetrujúcim lekárom.

Ďalšou možnosťou v liečbe erektilnej dysfunkcie je priama injekcia liekov do toporivých telies. Táto liečba sa nazýva intrakavernózna liečba (toporivá = kavernózna). V praxi sa využíva, ak je tabletová liečba vazoaktívnymi (pozri hore) lieky nedostatočne účinná. V súčasnej dobe sa používa najčastejšie blokátor prostaglandínu E v preparátoch Karon® a Caverjet®. Táto liečba vyžaduje dobrú spoluprácu medzi pacientom a lekárom. Pacient sa sám naučí aplikovať tieto injekcie. Najväčšou výhodou tejto metódy je jej veľmi vysoká účinnosť. Nevýhodou je nutnosť injekcie, teda nepríjemná forma aplikácie, a ďalej riziko vedľajších účinkov. Najväčším rizikom tejto liečby je dlhodobá erekcia, ktorá už nie je spojená s erotickými stimulmi. Tento stav sa nazýva priapizmus (predtým majčenie alebo chorda veneris). Táto erekcia môže trvať aj niekoľko hodín a je veľmi bolestivá. Pokiaľ trvá dlhšie ako 4 hodiny, vznikajú potom zmeny v toporivých telesách, ktoré potom ďalšiu erekciu znemožnia. Na toto riziko musí byť pacient upozornený a informovaný, kde je možné túto komplikáciu rýchlo a účinne liečiť.

Alternatívou intrakavernóznej injekčnej liečby môže byť aplikácia podobnej látky do močovej trubice pomocou špeciálneho aplikátora. Jej vysoká cena, nižšia účinnosť a vedľajšie účinky sú dôvodom pre minimálne rozšírenie tejto metódy v SR.

Ďalšou alternatívou je použitie vákuových púmp. Princípom je špeciálna vákuová komôrka, kam sa vloží penis. V ňom dôjde vďaka podtlaku k erekcii. Potom je z vákuovej pumpy stiahnutý špeciálny plastový pružný krúžok na koreň penisu. Ten slúži k blokáde odtoku krvi žilovým systémom a je takto udržovaná erekcia aj naďalej. Je potrebné varovať od použitia nehomologizovaných vákuových púmp. Ich použitie je bez záruky a môže byť nebezpečné. Istotu môže mať pacient iba po návšteve špecializovanej andrologickej poradne.

Pri úplnom zlyhaní liečby je posledným krokom použitie penilných protéz. Princípom je operácia, kedy sa odstráni funkčné tkanivo toporivých telies a namiesto nej sa vloží špeciálna protéza. Je to nezvratný krok, pretože vlastné tkanivo toporivých telies je navždy zničené. Penilné protézy sú semirigidné (čiastočne ohybné) alebo inflantabilné (nafukovacie). Prvý typ udržuje penis v stálej erekcii. U druhého typu je špeciálnym mechanizmom dosiahnutá erekcia iba podľa priania pacienta. Prvý typ operácie je menej finančne nákladný, ale menej komfortný. U druhého typu je tomu naopak, jeho cena je cez 200 tisíc Sk.
Prevencia

Podobne ako pri iných chorobách je lepšie erektilnej dysfunkcii predchádzať. Najdôležitejšie je vyvarovať sa rizikových faktorov, a teda najmä fajčeniu, obezite a ďalším faktorom, ktoré vedú k obezite a ateroskleróze.
Často kladené otázky pacientov
Koľko mužov v bežnej populácii má poruchu erekcie?

Poruchy erekcie sú pomerne časté av našej populácii sa vyskytujú u takmer polovice mužov nad 50 rokov. K vysokému výskytu vedie nezdravý spôsob života s mnohými rizikovými faktormi. Medzi najdôležitejšie patrí fajčenie, obezita, cukrovka a ďalšie choroby alebo stavy, ktoré vedú k ateroskleróze.
Ako sa porucha erekcie spozná a ako sa vyšetruje?

Porucha erekcie sa prejavuje nedostatočným stoporením. To sa môže objaviť náhle alebo pozvoľna. Ak pacient pozoruje náhlu zmenu kvality erekcie, je na mieste lekárske vyšetrenie. A to najmä z dvoch dôvodov; jednak môže byť porucha erekcie príznakom závažnejšieho ochorenia, alebo je možná účinná liečba, a tým zlepšenie kvality života. V súčasnej dobe sú základom vyšetrovania neinvazívne diagnostické postupy, najmä ultrazvukové vyšetrenie. Podrobný popis vyšetrovacích metód je v kapitole Diagnostika erektilnej dysfunkcie.
Je možné ovplyvniť zhoršenú kvalitu erekcie zmenou životného štýlu?

Iste. Ide o prvú vec, o ktorú by sa postihnutý muž mal pokúsiť ešte pred návštevou lekára. Spočíva v redukcii hmotnosti, zvýšení fyzickej aktivity, o obmedzení fajčenia, užívaní alkoholu, kávy či iných drog (pervitín, heroín atď.). Zníženie stresových situácií, riadny odpočinok a spánok.
Sú voľnopredajné preparáty na liečbu erektilnej dysfunkcie účinné?

Tieto tzv. prírodné preparáty nemožno na základemedicíny založené na dôkazoch pacientom odporučiť. Ide o heterogénnu skupinu preparátu, ktorých účinnosť nebola jednoznačne preukázaná. U pacientov s ľahšou formou erektilnej dysfunkcie môžu tieto látky nájsť uplatnenie, kde môže byť nezanedbateľný aj tzv. placebo efekt užívania týchto prípravkov.
Pri ktorých chorobách nie je vhodné užívať liek (PDE-5) na podporu erekcie?

Lieky na podporu erekcie nemajú príliš veľa obmedzení. Lieky nesmú užívať pacienti s anginou pektoris (bolesť na hrudi) užívajúci nitráty. Ďalej pacienti po čerstvej mozgovej príhode či infarkte. Pacienti liečení na hematologické, kardiálne a pečeňové choroby by pred prípadným užívaním týchto prípravkov toto mali konzultovať so svojimi ošetrujúcimi špecialistami.
Aké môžu byť nežiaduce účinky liekov (PDE-5) užívaných v liečbe erektilnej dysfunkcie?

Pri dodržaní odporúčaného dávkovania sú lieky na erektilnú dysfunkciu veľmi bezpečné s minimom nežiaducich účinkov. Medzi najčastejšie nežiaduce účinky patrí bolesť hlavy, začervenanie, zažívacie ťažkosti, prekrvenie nosovej sliznice. Obávaná dlhotrvajúca, bolestivá reakcia (priapizmus) nebola u týchto prípravkov pozorovaná.
Ktoré lieky môžu mať nežiaduci efekt na kvalitu erekcie?

Často sa erektilná dysfunkcia objaví po nasadení nového lieku alebo po výmene lieku. Najčastejšie sa jedná o lieky na liečbu vysokého krvného tlaku (beta-blokátory, ACE-inhibítory, centrálne pôsobiace lieky) a lieky na liečbu depresií (tricyklické antidepresíva, inhibítory MAO, SSRI). Negatívny vplyv SSRI na erekciu je však v porovnaní s predchádzajúcimi antidepresívami oveľa menší.

Vložit komentář

Jméno
Email ( email není zveřejněn )
Váš příspěvek
opiště kód
antispam
     Více informací
Copyright © kamagra-gold.online, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© kamagra-gold.online